GÁSZI

GÖNCZ ÁRPÁD SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY – XV. KERÜLET

Search

Területi Gondozás – Gondozó Ház – 1 fő szociális munkatárs

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Göncz Árpád Szociális Intézmény

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Göncz Árpád Szociális Intézmény

Területi Gondozás – Gondozó Ház

1 fő szociális munkatárs

munkakör betöltésére

A Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Időskorúak átmeneti Gondozó Házában végzendő csoportfelelősi feladatok elvégzése. Új igénybe vevő felvételét intézi, megállapítja a szükséges gondozási tevékenységet, irányítja a szociális gondozók munkáját, figyelemmel kíséri az ellátottak állapotát és szükségleteik változását, gondoskodik az étkeztetés adminisztrációs feladatainak elvégzéséről.

Az egységvezető távolléte esetén egységvezető helyettesi feladatok ellátása. Szervezi és irányítja az Egységben folyó szakmai tevékenységet. Ellátja a szakami feladatokat – házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek, demens betegek nappali ellátását biztosító intézmények, átmeneti elhelyezés, közösségi étkezés – irányítását, felügyeletét. Ellenőrzi a térítési díjak befizetésének teljesülését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet, XV. kerületi Göncz Árpád Szociális Intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • felsőfokú szociális alapvégzettség és egészségügyi alap-, vagy szociális gondozói képesítés
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 2 éves szakmai tapasztalat, valamint középfokú szociális gondozói vagy ápolói képesítés

A munkakör betöltéséhez elvárt kompetenciák:

 • szervezőkészség
 • együttműködési készség
 • pontosság, rendszeresség
 •  megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató szakmai önéletrajz, a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatkezelési nyilatkozat, hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katonáné Jordáki Ildikó nyújt, a 414-0202–es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Göncz Árpád Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1157 Budapest, Árendás köz 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 32/2024, valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs
 • Elektronikus úton Kollár Nikolett részére a kollarnikolett@gaszixv.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az igazgató által kijelölt bizottság elbírálása alapján. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat honlapja – 2024. június 28.

– Budapest Főváros. XV. kerületi Göncz Árpád Szociális Intézmény honlapja – 2024. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

1. Munkáltató álláspályázat meghirdetése esetén előzetes tájékoztatás keretén belül biztosítja saját adatkezelő voltának és elérhetőségének a megismerhetőségét. 2. Munkáltató csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban. 3. Munkáltató az adatvédelmi hatóság 2016. évben kelt Tájékoztatója alapján megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait, de erről a körülményről előzetes tájékoztatást nyújt a pályázó számára. Munkáltató a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot le nem ment, nem tárol, nem továbbít. 4. Adatkezelés célja: a meghirdetett munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése 5. A kezelt adatok köre: a munkakörrel kapcsolatos lényeges adatok köre. 6. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázat esetén a munkaügyi szabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázatról való döntést követő 5. napig, mikor is a sikertelen pályázati anyagok teljes mértékben törlésre kerülnek és erről a sikertelen pályázok értesítést kapnak. 7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a munkáltatónál a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők. 8. Adattárolás helye, módja: papír alapon a felvételi dossziékban, alkalmazás esetén a munkavállaló munkaügyi dossziéjában, illetve elektronikusan a munkáltató által használt e-mail levelező rendszerben.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gaszixv.hu honlapon szerezhet.

A tartalomhoz