GÁSZI

GÖNCZ ÁRPÁD SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY – XV. KERÜLET

Search

Általános információk

Egységvezető: Százné Orosz Krisztina

ÚJPALOTAI CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Cím: 1157 Budapest, Zsókavár 24-26.

Tel.: 414-0879; 414-0880

Email: ucssz@gaszixv.hu

Szolgáltatások:

családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, adósságkezelési, mentálhigiénés, pszichológiai és jogi tanácsadás, családterápia, szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció, mediáció

FIÓKA CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Cím: 1155 Budapest, Kolozsvár utca 4/b

Tel.: 410-0001; 410-3077

(krízishelyzet esetén a 410-0001 telefonszám nyitvatartási időn túl is hívható)

Email: fioka@gaszixv.hu

Egységvezető helyettes: Molnárné Csillag Mirna

Szolgáltatások:

gyermekjóléti alapellátás, mentálhigiénés, pszichológiai, fejlesztő pedagógiai és jogi tanácsadás, családterápia, szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció, készenléti szolgálat

MenTa

Cím: 1157 Budapest, Zsókavár 24-26.

Tel.: 418-2025; 418-3349

Email: menta@gaszixv.hu

Szolgáltatások:

pszichológiai tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, család- és párterápiás konzultáció, veszteségfeldolgozás, gyászkísérés, gyásztanácsadás, addiktológiai tanácsadás, pályaorientációs és munkaerőpiaci tanácsadás, fejlesztő foglalkozás, tanulástámogatás, csoportok, általános és középiskolai prevenciós munka

NAPPALI MELEGEDŐ és UTCAI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Cím: 1156 Budapest, Kontyfa u. 3.

Tel.: 416-0733;  418-3315

Email: melegedo@gaszixv.hu

Szolgáltatások:

szociális ügyintézés, információnyújtás, fürdési és mosási lehetőség, film-, rejtvény- és zeneklub

Szolgáltatások

Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ

Cím: 1157 Budapest, Zsókavár utca 24-26.

Telefonszám: 414-0879; 414-0880

E-mailcím: ucssz@gaszixv.hu

Tevékenység:

Az Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújt szolgáltatásokat. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

Elsődleges feladat segítséget nyújtani az önként segítséget kérő, vagy a szociális és gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai által jelzett gondokkal küszködő egyedülálló személyeknek, gyermektelen pároknak és gyerekes családoknak gondjaik megoldásában.

Nyitvatartás

Hétfő: 15.00-19.00

Kedd: 09.00-17.00

Szerda: 10.00-19.00

Csütörtök: 09.00-17.00

Péntek: 09.00-16.00

Speciális szolgáltatások
 • Háztartási adósságkezelési tanácsadás
 • Pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadás
 • Pár- és családterápia
 • Szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció
 • Fejlesztő pedagógiai tanácsadás
 • Jogi tanácsadás
 • Mediáció

 

A Központ szolgáltatásai térítésmentesek. Az igénybevétel feltétele Budapest 15. kerületében való életvitelszerű tartózkodás.

Szolgáltatásaink
Egyéni esetkezelés

Családsegítőink segítséget nyújtanak az általuk gondozott családoknak. A problémamegoldás során, a kliens és a segítő között írásbeli megállapodást kötünk. Részünkről az esetkezelés tudatos és tervszerű folyamat. Munkánkat a szociális munka szabályai szerint, a személyes adatok védelmének szem előtt tartásával és a szociális munkások etikai kódexének normái szerint végezzük.

Az egyéni esetkezelést kiegészítő tanácsadások:
 • Jogi tanácsadás: általános jogsegélyszolgálat, tanácsadás, keresetlevelek, hivatalos beadványok elkészítése.
 • Háztartási adósságkezelés: Az eladósodott egyének, családok hozzájuthatnak minden olyan információhoz, egyénre szabott segítséghez, amely által képessé válhatnak lakhatásuk biztonságos megtartására.
 • Pszichológiai Tanácsadás: Számos olyan kliensünk van – és évről évre növekszik a számuk -, akik közös munkát igényelnek, mind a pszichológus, mind a családgondozó foglalkozik velük, ki-ki a maga kompetenciájának megfelelően.
 • Életvezetési Tanácsadás: Elsősorban azoknak a családoknak ajánljuk a tanácsadást, konzultációt, akik valamilyen – a családi élet egyensúlyát felborító – problémával küzdenek, és fontosnak tartják a komolyabb zavarok következményeinek enyhítését, felszámolását. veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését.
 • Mentálhigiénés Tanácsadás: Ezt a tanácsadásunkat kisgyermekes szülőknek ajánljuk, akik egyedül állnak a gyermeknevelési problémáikkal, családon belüli konfliktusaikkal, frusztrációjukkal, nem tudnak mit kezdeni a felmerülő bűntudattal, magánnyal, dühükkel.
 • Pár- és családkonzultáció: A konzultáció a családi kapcsolatokban, magatartásban igyekszik változást létrehozni, a hétköznapi kommunikációs stílustól eltérő interakciók, élmények átélésének és feldolgozásának sajátos módja révén.
 • Családterápia: A családterápia a családi problémákat, családon belüli működési zavarokat a családi kapcsolatrendszeren keresztül közelíti meg és próbálja kiigazítani. Módszerében sokkal inkább a jelenre fókuszál, ugyanakkor felismeri a múltbeli történések, kommunikációs és kapcsolati minták hatását is.
 • Mediáció: A mediációs konfliktuskezelést mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének megegyezni vitapartnerükkel, együtt szeretnék megkeresni az elfogadható megoldást, egy a konfliktusban nem érintett harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett.
 • Fejlesztő foglalkozások: Fejlesztő pedagógusaink a hozzánk forduló családok óvodás és iskolás gyermekeinek nyújtanak segítséget. Munkájuk során, az egyéni fejlesztésen belül a tanuláshoz szükséges részképességek meglévő szintjének felmérésével és azok fejlesztésével foglalkoznak. Fő tanulási probléma továbbra is az olvasás, szövegértés és a helyesírás területén jelentkezik, ami mögött sok esetben a későn felismert részképesség-zavarok állnak. A gyermekek, illetve szüleik gyakran már csak akkor kérik a segítségünket, amikor a tanulási nehézségekhez nagyfokú ismeretanyag hiány, tanulási kudarc társul.
Esetmegbeszélések (esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések):

A család- és gyermekjóléti központ által, egy-egy család ügyében összehívott esetkonferenciák, illetve az egy adott probléma megbeszélésére, vagy egy jelzőrendszeri szakember-csoport részére szervezett szakmaközi megbeszélések szorosan kapcsolódnak a családokkal való gondozási munkánkhoz. A családok állapotának pontosabb megértését a segítés hatékonyabbá tétele érdekében, illetve a társintézményekkel való gördülékenyebb kapcsolatok kiépítését vagy biztosítását célozva tartjuk esetmegbeszéléseinket. Ezek a megbeszélések közvetlen módon szolgálják a gyermekek érdekeit és segítik a családgondozás folyamatát. A település életének figyelemmel kísérése nem képzelhető el a jelzőrendszer tevékeny közreműködése nélkül. Ugyanakkor fontos feladat tudatosítani a jelzési kötelezettséggel együtt járó feladatokat, az ezzel járó felelősséget. Ennek érdekében kiemelt fontosságúnak tartjuk a jelzőrendszerrel (oktatási-nevelési intézményekkel, egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal, a hatóságokkal és a rendőrséggel) való rendszeres és személyes találkozás.

Klubjaink, csoportfoglalkozásaink:
 • Gyermekprogramok: játszóházakat, klubokat, kézműves foglalkozásokat szervezünk a különböző korosztályú gyermekek számára.   
 • Álláskereső Klub: Az álláskeresés folyamatát segédanyagokkal, álláskínálattal, tanácsadással segítjük. Lehetőséget biztosítunk telefon és számítógép használatra, a számítógépes szövegszerkesztés alapjainak elsajátítására. A résztvevők ötleteikkel, tapasztalataikkal egymást is segítik.
 • Napsugár klub: egyedülálló, tartósan munkanélküli, ezért elszigetelten és magányosan élő felnőttek számára csoportfoglalkozás.
 • „A Biblia aktualitása a hétköznapokban” – beszélgető kör.
 • Hozzátartozói csoport az alzheimer beteget gondozó személyek, családtagok számára.

Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ

Cím: 1155 Budapest, Kolozsvár utca 4/B

Telefonszám: 410-0001; 410-3077

E-mailcím: fioka@gaszixv.hu

Tevékenység:

A Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ feladata a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújtani. A család- és gyermekjóléti központ által nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Ennek keretében biztosítja a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást; a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, valamint a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését; szociális segítő munkát; közösségfejlesztő, egyéni, csoportos preventív programokat és szolgáltatásokat, a kríziskezelést, valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

Nyitva tartás

Hétfő: 15.00-19.00

Kedd: 09.00-17.00

Szerda: 10.00-19.00

Csütörtök: 09.00-17.00

Péntek: 09.00-16.00

Speciális szolgáltatások
 • Utcai és lakótelepi szociális munka
 • Kapcsolattartási ügyelet
 • Kórházi szociális munka
 • Készenléti szolgáltatás
 • Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

 

A Központ szolgáltatásai térítésmentesek. Az igénybevétel feltétele Budapest 15. kerületében való életvitelszerű tartózkodás.

Szolgáltatásaink
Egyéni esetkezelés

Esetmenedzsereink közreműködnek a hatósági eljárásokban, segítséget nyújtanak az általuk gondozott családoknak. A problémamegoldás során, a kliens és a segítő között írásbeli megállapodást kötünk. Részünkről az esetkezelés tudatos és tervszerű folyamat. Munkánkat a szociális munka szabályai szerint, a személyes adatok védelmének szem előtt tartásával és a szociális munkások etikai kódexének normái szerint végezzük.

Elhelyezési értekezletek, védelembe vételi, felülvizsgálati tárgyalások

Esetmenedzsereink segítik az általuk gondozott családokat a védelembe vétel, a családból való kiemelés, ill. a hazagondozás során. A más szervezetek által összehívott megbeszéléseken minden alkalommal részt vesznek.

Kapcsolattartási ügyelet

Szolgáltatásuk célja, hogy a gyermekek a gyermekelhelyezés, ill. szakellátásba kerülés után is kapcsolatban maradjanak szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel. Mediátori (közvetítői) segítséget, semleges helyet, a gyermek számára természetes környezetet (játékokkal berendezett szobát) és szakemberek segítségét biztosítják ehhez. A szülők a gyámhivatal és/vagy a bíróság révén kerülhetnek az intézményhez. Közvetítői, mediációs eljárás igénye esetén képzett szakemberek segítenek a vitás kérdések megoldásában.

Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat

A gyerekeket érintő krízis-ügyekben jelzőrendszeri, készenléti szolgáltatást látunk el. Ennek keretében Központunk telefonja (+3614100001) éjjel-nappal elérhető. Az intézmény zárva tartási idejében a vezetékes vonal egy mobiltelefon készülékre van átirányítva, amit minden hétköznap és hétvégén egy-egy szociális munkás tart magánál. Krízishelyzet esetén intézkedik vagy megszervezi az ellátást, enyhébb esetekben pedig információt fogad és nyújt.

Óvodai- és iskolai szociális segítés

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti

 • a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 • a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
 • a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
 • a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
 • prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
 • a jelzőrendszer működését.
Éves tanácskozás:

A tanácskozás megszervezése jogszabály által előírt kötelező feladat, melyen a gyermekjóléti szolgáltatásban fontos szerepet játszó jelzőrendszeri tagok bevonásával a család- és gyermekjóléti központ áttekinti a település helyzetét gyermekvédelmi szempontból, s ezen kívül egy választott témakört igyekszik körüljárni.

MENTÁLHIGIÉNÉS TANÁCSADÓ

Cím: 1157 Budapest, Zsókavár 24-26.

Telefonszám: 418-2025; 418-3349

E-mailcím: menta@eszixv.hu

Tevékenység:

A Mentálhigiénés Tanácsadóban (MenTa) az egyének és családok életében, a lelki egyensúly hiánya miatt felmerülő nehézségek és elakadások elhárítását célzó komplex prevenciós tanácsadások érhetők el a gyermekek, fiatalok és az aktív korúak számára.

Nyitva tartás

Hétfő: 15.00-19.00

Kedd: 09.00-17.00

Szerda: 10.00-19.00

Csütörtök: 09.00-17.00

Péntek: 09.00-16.00

Szolgáltatások
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Mentálhigiénés tanácsadás
 • Család- és párterápiás konzultáció
 • Veszteségfeldolgozás, gyászkísérés, gyásztanácsadás
 • Addiktológiai
 • Pályaorientációs, munkaerőpiaci tanácsadás
 • Állásbörzék, képzési börzék
 • Fejlesztő foglalkozás, tanulástámogatás
 • Csoportmunka

 

A Központ szolgáltatásai térítésmentesek. Az igénybevétel feltétele Budapest 15. kerületében való életvitelszerű tartózkodás.

A Mentálhigiénés Tanácsadóban az egyének és családok életében felmerülő, a lelki egyensúly hiánya miatt felmerülő nehézségek és elakadások elhárítását célzó komplex prevenciós tanácsadásokat biztosítunk a gyermekek, fiatal felnőttek és az aktív korúak számára. Törekszünk a személyre szabott, legjobb szolgáltatás kiválasztására, a holisztikus szemlélet érvényesítésére, a közösségi mentálhigiénés légkör kialakítására.

Szolgáltatásaink
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Mentálhigiénés tanácsadás
 • Család- és párterápiás konzultáció
 • Veszteségfeldolgozás, gyászkísérés, gyásztanácsadás
 • Addiktológiai tanácsadás
 • Pályaorientációs és munkaerőpiaci tanácsadás
 • Állásbörzék, képzési börzék
 • Fejlesztő foglalkozás, tanulástámogatás
 • Gyerekklub, kamaszcsoport, mentálhigiénés csoportok, szabadidős programok, kirándulások, általános és középiskolai prevenciós munka.

Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Cím: 1156 Budapest, Kontyfa u. 3.

Telefonszám: 416-0733; 418-3315

E-mailcím: melegedo@eszixv.hu

Tevékenység:

A Nappali Melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására. Alkalmi jelleggel ruhát, cipőt osztanak. Csomagmegőrzési szolgáltatás is működik. A munkakeresést az internet használatával, valamint telefonálási lehetőséggel segítik, minden hétköznap frissülő álláslistát bocsátanak az igénybe vevők rendelkezésére. A hivatalos ügyek intézésben támogatják a hajléktalanokat.

Nyitva tartás

Hétfő: 10.00-16.00

Keddtől péntekig: 9.00-17.00

november 1. és március 31. közötti időszakban hétvégén: 10.00-16.00

december 24-én: 10.00-12.00

december 25-26-án: 10.00-14.00

Az igénybevétel feltétele a fel évente érvényes tüdőszűrő igazolás /negatív mellkasi lelet/, illetve a Házirend betartása.

 

Az Utcai Gondozó Szolgálat az utcán végzett szociális segítő munka során megkeresést, tanácsadást, gondozást, egyéni esetkezelést és szállítási szolgáltatást szükség szerint biztosít. Az utcai szociális munka célja az utcán (átjárókban, erdőkben, parkokban stb.) élő hajléktalan személyek felkutatása, szociális és mentális segítése a szociális munka eszközrendszerével. Feladatunk az utcán, közterületen élő hajléktalan személyek krízishelyzetének enyhítése, az ellátási igények integrálása Budapesten működő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszerbe, szoros együttműködésben a főváros hajléktalanellátó intézményeivel.

Szolgáltatásaink

A Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat nyitvatartási ideje:
Hétfő: 10.00-16.00 óráig
Keddtől péntekig: 9.00-17.00 óráig
november 1. és március 31. közötti időszakban hétvégén: 10.00-16.00 óráig
december 24-én: 10.00-12.00 óráig
december 25-26-án: 10.00-14.00 óráig

A hajléktalanok számára egész évben a fürdés, borotválkozás, lehetőségét (amihez a szükséges eszközöket is adjuk), krízis időszakban az étkezési lehetőséget (zsíros kenyeret, teát), biztosítjuk. Alkalmi jelleggel ruhát, cipőt osztunk. Segítünk az elveszett iratok pótlásában. Csomagok megőrzését is vállaljuk. A munkakeresést tanácsadással, újságokkal valamint telefonálási lehetőséggel segítjük. Ügyintézésben szociális munkásaink támogatják a hajléktalanokat.

Az igénybevétel feltétele:
 • félévente érvényes tüdőszűrő igazolás /negatív mellkasi lelet/
 • a Házirend betartása

Az Utcai Gondozó Szolgálat az utcán végzett szociális segítő munka során megkeresést, tanácsadást, gondozást, egyéni esetkezelést és szállítási szolgáltatást szükség szerint biztosít. Az Utcai Gondozó Szolgálatban végzett utcai szociális munka célja az utcán (átjárókban, erdőkben, parkokban stb.) élő hajléktalan személyek felkutatása, szociális és mentális segítése a szociális munka eszközrendszerével. Feladatunk az utcán, közterületen élő hajléktalan személyek krízishelyzetének enyhítése, az ellátási igények integrálása Budapesten működő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszerbe, szoros együttműködésben a főváros hajléktalanellátó intézményeivel.

Az utcai gondozó szolgálat feladatai:
 • A diszpécser szolgálattól, közvetlenül a lakosságtól vagy a hajléktalan emberektől kapott jelzés alapján, valamint az ellátási területének végig járása során fellelt fedél nélküli embereket rendszeresen látogatja, teljes ellátási területét 7 naponként teljes egészében végig járja.
 • A fellelt fedél nélküli embereket átlagosan 5 naponta (+/-2 nap) látogatja, és ezt dokumentálja.
 • A legkritikusabb időszakban (pl. rendkívüli hideg, nagy mennyiségű csapadék, szélsőséges időjárás változás) lehetőség szerint biztosítani kell, hogy az ügyfeleket átlagosan 3 naponta (az ügyfél veszélyeztetettségétől függően +/-2 nap) az utcai gondozó szolgálat felkeresse.
 • Az ügyfél veszélyeztetettségének mértékét – a fedél nélkül élő ember fizikai-mentális állapotának, felszereltségének, a helyszín tulajdonságainak, személyes kapcsolatainak feltérképezésével, és az aktuális időjárási körülmények figyelembe vételével – minden találkozáskor fel kell mérni.
 • Amennyiben az utcai gondozó szolgálat azt állapítja meg, hogy az ügyfél élete, fizikai-mentális épsége veszélyben van, mindent megtesz a veszélyeztető körülmények elhárítása érdekében, és ennek eredményéről tájékoztatja a diszpécser szolgálatot.
 • Amennyiben a veszélyeztető körülményeket nem sikerül elhárítani, egyeztetnek a továbbiakban szükséges lépésekről.
Az utcai gondozó szolgálat tevékenységi körébe tartozik még:
 • Ártalomcsökkentés az alapvető fizikai és mentális szükségletek kielégítésével (krízishelyzetben élelmiszer, ruházat, takaró biztosítása),
 • A szociális intézményekre vonatkozó információk közvetítése, a különböző ellátórendszerekbe való bejutás segítése, támogatása,
 • Szociális ügyintézés; a rászoruló jogosultságainak feltérképezése érvényesítésük érdekében információközvetítés és segítségnyújtás,
 • Egyéni és csoportos esetkezelés.
 • Amennyiben az utcai gondozó szolgálat által fellelt rászoruló ellátásához mentőautó, vagy rendkívüli helyzetben krízisautó helyszínre küldésére van szükség, a helyszínen megvárja a másik autó megérkezését.
 • Az utcai gondozó szolgálat, amennyiben más szervezet ellátási területén lát el ügyfelet, ezt jelzi a területileg illetékes szervezetnek, vagy a Diszpécser Szolgálatnak. Szükség szerint az esetre vonatkozó dokumentációjának másolatának átadásával segíti a rászoruló további ellátását.
 • Az utcai gondozó szolgálat, ha az általa korábban gondozott rászoruló más ellátási területen, más utcai gondozó szolgálat ellátásába kerül, az ügyfélre és az érdekében megtett korábbi intézkedésekre vonatkozó adatokat a másik szervezet rendelkezésére bocsátja.

Kapcsolódó hírek:

A tartalomhoz