GÁSZI

GÖNCZ ÁRPÁD SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY – XV. KERÜLET

Search

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (teljes név)

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Göncz Árpád Szociális Intézmény

2. Székhely

1157 Budapest, Árendás köz 4-6.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

1157 Budapest, Árendás köz 4-6.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 1 307 6263, +36 1 306 3184

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

nincs fax

6. Központi elektronikus levélcím

igazgato@gaszixv.hu

7. A honlap URL-je

 

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

9. Ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

 

10. Az ügyfélfogadás rendje

https://gaszixv.hu

 

nincs ügyfélszolgálat

 

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beoszt megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatli elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

1.2 Felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1-3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának URL-je, ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

1.3 Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1-4. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik. A gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása, képviselőjének neve. A gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke.

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

1.4 Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1-3. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja. A közalapítvány székhelye, kezelő szerve tagjainak felsorolása.

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

1.5 Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1-3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), főszerkesztőjének a neve.

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Archivum (1 éven belül)

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Archivum (1 éven belül)

1.7 Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége.

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Archivum (1 éven belül)

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1-10.         Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1-4.     A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, a közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás, a közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Archivum (1 éven belül)

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1-2. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke, a gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái. az adatokhoz való hozzáférés módja és az adatokról való másolatkészítés költségei.

 • Folyamatban…

3-4. az adatokhoz való hozzáférés módja és az adatokról való másolatkészítés költségei.

 • Folyamatban…

Archivum (1 éven belül)

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei, témájának leírása, a kiadványokhoz való hozzáférés módja, a kiadványért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye.

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1-9. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím), eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye (irányítószám, város, utca, házszám), megtartott és tervezett ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói. Az ülések láthatóságának rendje, az ülések napirendje, döntéseinek felsorolása.

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1-7.  A testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól.

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

IX. Közzétételi egység: Hírdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

X. Közzétételi lista: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Tájékoztató a közérdekű adatigénylések menetéről

 A közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az állampolgárok jogosultak közérdekű információhoz jutni Magyarország bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervétől, intézményétől. A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a megállapítható költségtérítés részleteit a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 • Név: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Göncz Árpád Szociális Intézmény

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 • Postacím: 1157 Budapest, Árendás köz 4-6.
 • Telefonszám: 1/306-3184
 • E-mail cím: igazgato@gaszixv.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 • Név: Dr. Dvorán Gabriella

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Archivum (1 éven belül)

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

 

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 • Nem volt ilyen ellenőrzés

Archivum (1 éven belül)

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 • Nem volt ilyen ellenőrzés

Archivum (1 éven belül)

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 • Nem volt ilyen ellenőrzés

Archivum (1 éven belül)

IV. Közzétételi egység: Működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

3.2 Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

 

3.3 Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1-3. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege.

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Létszám- és béradatok

II. Közzétételi egység: Támogatások

1-3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, a támogatások célja, összege, a támogatási program megvalósítási helye.

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 • Ilyen közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

A tartalomhoz